Srbija - Unutrašnja izolacija zidova


Postavljanje izolacionih tabli
Postavljanje izolacionih tabli

Postavljanje izolacionih tabli
Postavljanje izolacionih tabli

Unutrašnja izolacija sa gips kartonskim pločama kao završnom obradom
Unutrašnja izolacija sa gips kartonskim
pločama kao završnom obradom

Spoljni zidovi, zajedno sa prozorima, uopšteno gledajući prestavljaju najveće površine hlađenja, zbog toga njihovim izolovanjem možemo značajno smanjiti gubitke toplote i povećati komfor stanovanja.

Sa stanovišta građevinske fizike optimalno je postavljati izolaciju sa spoljne strane zgrade: na taj način rizik od pojave kondenzacije je minimiziran a postojeći zid postaje dobra toplotna zaštita sa iskorišćenim akumulacionim kapacitetom. U nekim slučajevima spoljašnje izolovanje zida nije moguc˙e ili pak unutrašnja izolacija daje više koristi. Kod dogradnje postojećih zgrada nije uvek izvodljivo spoljašnje izolovanje posebno u slučajevima kada izgled fasade mora biti očuvan. U slučaju zidova koji su u neposrednom kontaktu sa tlom, unutrašnja izolacija je često jedini način poboljšanja toplotne izolacije. Unutrašnja izolacija ima značajne prednosti kod izolovanja prostorija za privremenu upotrebu koje se ne greju stalno: one mogu biti ugrejane sa minimalnim utroškom energije. Upotreba SHAPEMATE™ GRPEC-AP izolacionih tabli nudi dugotrajnu i efikasnu izolaciju. Hrapava i kanalisana površina predstavlja dobru osnovu za malterisanje ili lepljenje završnih materijala (gips-karton ploče, keramičke pločice). Za tačno projektovanje unutrašnje izolovanih fasadnih zidova potrebno je poznavati postojeću strukturu neizolovanih zidova. S obzirom da je izolacija postavljena sa unutrašnje, toplije strane, struktura zida će biti izložena specifičnijim temperaturnim promenama. Radi smanjenja temperature celog zida zbog ugradnje unutrašnje izolacije, zid od opeke, kamena ili betona mora po celoj svojoj debljini biti otporan na cikluse smrzavanja i odmrzavanja. Kod unutrašnjeg izolovanja toplotnim mostovima treba posvetiti posebnu pažnju. Izolovanjem pripadajućih delova konstrukcije (zidovi, tavanice koje su normalne na fasadne zidove) mogu se smanjiti negativni efekti.

SHAPEMATE GRPEC-AP table imaju relativno visok koeficijent otpora difuziji vodene pare: uopšteno gledajući kod pravilnog projektovanja i ugradnje nije potrebna dodatna parna brana. Ipak treba pažljivo proveriti mogućnost pojave kondenzacije posebno kod prostorija sa visokom relativnom vlažnošću. Unutrašnje izolovane prostorije takođe zahtevaju pažnju za pravilno i efikasno ventiliranje.Izolacione table se lepe lepkom na bazi cementa ’’tačkasto’’ ili po celoj površini zida i/ili mehaničkim putem-tiplovima. Postavljanje izolacionih tabliPostavljanje izolacionih tabliZavršna obrada je uobičajena sa malterom ili gips-karton pločama. Spojevi između tabli kao i između drugih konstrukcionih delova moraju biti zatvoreni kako bi sprečili pojavu kondenzacije. Kada se ugrađuju table sa malterom na sebi spojevi moraju biti izvedeni u skladu sa uputstvom proizvođača. Na table od ekstrudiranog polistirena nikad ne treba direktno lepiti tapete radi protivpožarne bezbednosti. Hrapava i kanalisana površina SHAPEMATE GRPEC-AP tabli predstvalja dobru osnovu za lepljenje keramičkih pločica. Zbog svoje otpornosti na vlagu table se mogu koristiti za izolovanje vlažnih sredina kao što su kupatila, kuhinje, perionice itd. čak i u slučajevima gde termoizolacione osobine nisu prioritetne.